BIP - Teatr Ochoty > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Zasady finansowania

 

Zasady gospodarki finansowej:

1. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Teatr może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m. st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.

5. Do Dyrektora Teatru należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.

6. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

7. Przychodami Teatru są:

a) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;
d) środki otrzymane od osób prawnych i osób fizycznych;
e) środki uzyskane z innych źródeł.

8. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

9. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

a) działalności impresaryjnej;
b) działalności wystawienniczej;
c) działalności wydawniczej;
d) realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych;
e) innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.

10. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.dgabryelewicz 12-05-2011
Aktualizujący bzmw/ext.dgabryelewicz 22-08-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.jnawrocka 26-11-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2012
Liczba odwiedzin: 1411
Rejestr zmian